Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o udział w postępowaniu przetargowym

Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo zaprasza do składania wniosków o udział w przetargu na dzierżawę budynku Snack Bar nr inw. 103/675 wraz z przyległym terenem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - gastronomicznej położonego w miejscowości Gierłoż na nieruchomości stanowiącej Byłą Wojenną Kwaterę Hitlera.

Wnioski o dopuszczenia do udziału w postępowaniu powinno być sporządzone w języku polskim i zawierać (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) :

 • nazwę (firmę),
 • numer REGON oferenta,
 • numer NIP,
 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
 • Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
 • oświadczenie, że oferent nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości,
 • oświadczenie, że oferent nie jest wpisany do rejestru dłużników,
 • oświadczenie że oferent nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,
 • oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych na prowadzenie działalności na dzierżawionym obiekcie
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zaproszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, o braku należności przeterminowanych w stosunku do innych podmiotów na dzień składania wniosku
 • Informację o :
 1. średniorocznym zatrudnieniu w latach 2016-2017 w rozbiciu na umowy o prace i umowy cywilno – prawne
 2. wskazanie miejsc w jakich prowadzona jest działalność usługowo - gastronomiczna  
 3. doświadczeniu w prowadzeniu działalności (ilość lat, ilość obiektów gastronomicznych, inne)
 4. propozycji funkcjonowania obiektu (wizerunek, produkty sprzedawane, inne)  w czasie obowiązywania umowy dzierżawy,
 5. średniorocznej wartości przychodów z tytułu prowadzenia działalności usługowo - gastronomicznej za lata 2016 - 2017

 

 

Spośród  wszystkich złożonych wniosków do złożenia oferty przetargowej zostanie zaproszonych nie więcej niż 5 firm.

 

Informacje dodatkowe:

Czas trwania umowy : 1 kwietnia 2018r. – 30 września 2018r.

Czynsz minimalny został ustalony na kwotę 9000 zł brutto.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia innych ciężarów publiczno-prawnych m.in. takich jak podatki lokalne, energia elektryczna, nieczystości stałe.

 

Pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu według załączonego wzoru (zał. nr 2) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dzierżawa Snack Bar w Gierłoży” w siedzibie Nadleśnictwa Srokowo, ul. Leśna 1 11-420 Srokowo - sekretariat lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwa Srokowo w terminie do dnia 12 marca 2018r. do godziny 12:00

Wyłonieni oferenci zostaną poinformowani pisemnie o warunkach i terminie składania ofert przetargowych

Przedmiot dzierżawy można obejrzeć w dniach  5-9 marca w godzinach od 9:00 do 13:00.

Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona.

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Opis nieruchomości

Wzór wniosku

Mapa dzierżawy